A „TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ” projekt bemutatása
A pályázat célja

A TÁMOP-3.3.10-A-12-2013-00006 jelű „TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ”c. pályázat megvalósítása hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú végzettségének megszerzéséhez, ezáltal elősegíti a bevont tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. A projekt alapvető célja a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése.

Részcélok
A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók:
 • alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása;

 • középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése;

 • felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése;

 • felsőfokú oktatásban való részvételének segítése;

 • tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.


A pályázat részletei

A pályázatban vállalt feladatok megvalósítása során a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik különböző, akár nem oktatási szervezetekkel való együttműködés kialakítására, megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.

A pályázat célcsoportjába azok a középfokú közoktatási intézmény 9-13. évfolyamába járó tanulók tartoznak, akik(et)a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 14. pontjában foglaltak szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek vagy, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáiban élnek vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett.

Támogatható tevékenységek köre

Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés, mely a pályázat benyújtásához szükséges volt.

Az igényfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program kidolgozása - (az intézménybe járó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, aránya, szükségletei, intézményi feltételek, a szükségleteik megválaszolásának módja, mindezek alapján a kötelező tevékenységek megvalósításának módja)

Befogadó iskolai környezet kialakítása
 • A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása;

 • Pedagógiai program átdolgozása, mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését;

 • A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (pedagógiai asszisztens, tutor) és/vagy az eredményes tanulmányi előrehaladás elősegítése érdekében fejlesztő pedagógus, mentorok alkalmazása;

 • Intézmények közti kapcsolatok megerősítése. Együttműködő partnerek felkutatása és együttműködés kereteinek kialakítása és fenntartása. Tanulóbarát környezet kialakítása;

 • Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében;

 • Tanulók mentorálása.


Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérésen alapuló egyéni fejlesztési tervek készítése és az abban meghatározott feladatok mentén az előrehaladás rendszeres értékelése a fejlesztésben résztvevő tanulók vonatkozásában egyéni haladási naplók keretében.

Alapkészség-fejlesztés, tantárgyi fejlesztés (közoktatási intézményben oktatott tantárgyak tekintetében), részképesség, kompetencia-fejlesztés (pl. szövegértés, szövegalkotás, matematikai, idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése és/vagy IKT kompetenciák fejlesztése, tanulás tanítása, önismeret, önértékelés, szociális kompetenciák) szükség esetén külső szaktanár bevonásával.

A tantárgyi fejlesztéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (például: könyv, lexikon, szótár, nyelvtudás megerősítéséhez szükséges szoftver, tantárgyi ismereteket bővítő CD/DVD)

Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a projektbe bevont tanulók körében.

Családdal való rendszeres kapcsolattartás támogatása (tanévenként legalább három alkalommal családlátogatás formájában).

Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása

Közösségépítő és kapcsolatépítést elősegítő tevékenységek szervezése diákoknak:

Intézményen kívüli szereplők (munkaerő-piaci szereplők, nehéz helyzetből magukat felküzdő személyek, felsőoktatásban tanuló hallgatók) bevonása, illetve intézményi nyílt napokon, információs napokon történő részvétel.

A célcsoport számára a tanulói közösség építését segítő tevékenység (pl: irodalmi est, filmklub, sportkör, szakkör, kirándulás stb.)

Szociális hátránykompenzáló kulturális és szabadidős tevékenységek, kirándulások.

Már végzett, a felsőoktatásban továbbtanult vagy a munkaerő-piacon elhelyezkedett diákok életpályájának bemutatása személyes találkozók szervezésével.

A szülők bevonása, aktív részvételének ösztönzése, közösségi rendezvények szervezésével a továbbtanulás megtérülő jellegének tudatosítása; a szülők aktív bevonása a gyermekük felsőoktatási intézményének, OKJ-s képzésének választásába.

A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek sikeres érettségi vizsga megszerzését támogató tevékenységek (pedagógiai, szaktárgyi többlettevékenység a kötelező óraszámon felül).

Felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon való részvétel.

Pályaorientációs programok megvalósítása, együttműködés kialakítása munkaügyi központokkal, potenciális munkáltatókkal a tanulók ismeretszerzése érdekében.

További támogatható tevékenységek

A projekt megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök beszerzése.

Pedagógusok, mentorok felkészítése, rendszeres esetmegbeszélések a tanulók fejlesztésében részt vevő mentorok, pedagógusok és szükség szerint szakemberek részvételével.

A projekt előrehaladásáról szóló szakmai beszámolók közzététele az intézmény internetes oldalán (minimum két alkalommal, egyszer a projekt megvalósítása során majd a projekt fizikai befejezésekor).

Projektmenedzsment és adminisztratív tevékenységek

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-3.3.10-A-12-2013-0006

A pályázatban megfogalmazott célok elérése érdekében a projektbe bevont 43 tanulóval 17 mentor foglalkozik heti rendszerességgel. Ezen kívül a mentoráltak a továbbtanulás szempontjából kulcsfontosságú tantárgy(ak)ból fejlesztő foglalkozásban részesülnek egyéni igények és a bemeneti mérés alapján.

Ökoiskola

Iskolai rendszerű technikus képzéseink

Köszönetnyilvánítás

"TANULHATSZ-FEJLŐDHETSZ" projekt bemutatása

"Generationsbrücke” - "Generációk közötti híd”

Debreceni Labdarúgó Akadémia

Referencia-intézmény

Leonardo program

Jó gyakorlataink

Kompetencia alapú oktatás

Debreceni Diákönkormányzatok

Lap tetejére